English
当前位置:首页 > 学术成果 > 
2023年

1.Broadband and high-performance SnS2/FePS3/graphene van der Waals heterojunction photodetector

Shun Shi, Ya Feng, Bailing Li, Hongmei Zhang, Qiuqiu Li, Zhangxun Mo, Xinyun Zhou, Zheyi Lu, Weiqi Dang, Xiaohui Lin, Liqiang Zhang, Zucheng Zhang, Wei Deng, Jia Li, Mianzeng Zhong, Bo Li and Xidong Duan Appl. Phys. Lett. 120, 081101 (2022) FULL TEXT

2.Thickness-Dependent Topological Hall Effect in 2D Cr5Si3 Nanosheets with Noncollinear Magnetic Phase

Bailing Li, Hongmei Zhang, Quanyang Tao, Xiaohua Shen, Ziwei Huang, Kun He, Chen Yi, Xu Li, Liqiang Zhang, Zucheng Zhang, Jialing Liu, Jingmei Tang, Yucheng Zhou, Di Wang, Xiangdong Yang, Bei Zhao, Ruixia Wu, Jia Li, Bo Li,* and Xidong Duan* FULL TEXT

3. Synthesis of Two-Dimensional MoO2 Nanoplates with Large Linear Magnetoresistance and Nonlinear Hall Effect

Hongmei Zhang, Yangwu Wu, Ziwei Huang, Xiaohua Shen, Bailing Li, Zucheng Zhang, Ruixia Wu, Di Wang, Chen Yi, Kun He, Yucheng Zhou, Jialing Liu, Bo Li, and Xidong Duan* FULL TEXT

4.Regulation of the Electronic Properties of Graphene via Organic Molecular Intercalation

Yucheng Zhou, Bo Li, Lei Wang, Jingyuan Zhou, Kun He, Wei Li, Jia Li, Xiaodong Hu, Yuan Liu, Lei Liao, and Xidong Duan* FULL TEXT

5.Terminal Atom-Controlled Etching of 2D-TMDs.

Ziwei Huang, Wei Deng, Zhengwei Zhang, Bei Zhao, Hongmei Zhang, Di Wang, Bailing Li, Miaomiao Liu, Ying Huangfu, and Xidong Duan* FULL TEXT

6.Centimeter-Scale PdS2 Ultrathin Films with High Mobility and Broadband Photoresponse

Kun He, Weiting Xu, Jingmei Tang, Yuan Lu, Chen Yi, Bailing Li, Hongzhou Zhu, Hongmei Zhang, Xiaohui Lin, Ya Feng, Manli Zhu, Jingru Shen, Mianzeng Zhong, Bo Li,* and Xidong Duan* FULL TEXT

7.General low-temperature growth of two-dimensional nanosheets from layered and nonlayered materials.

Biao Qin, Muhammad Zeeshan Saeed, Qiuqiu Li, Manli Zhu, Ya Feng, Ziqi Zhou, Jingzhi Fang, Mongur Hossain, Zucheng Zhang, Yucheng Zhou, Ying Huangfu, Rong Song, Jingmei Tang, Bailing Li, Jialing Liu, Di Wang, Kun He, Hongmei Zhang, Ruixia Wu, Bei Zhao, Jia Li, Lei Liao, Zhongming Wei, Bo Li, Xidong Duan FULL TEXT
2022年

1、Endoepitaxial growth of monolayer mosaic heterostructures Zhengwei Zhang, Ziwei Huang, Jia Li, Di Wang, Yue Lin, Xiangdong Yang, Hang Liu , Song Liu , Yiliu Wang , Bo Li , Xiangfeng Duan  and Xidong Duan  Nature Nanotechnology, 1-7 FULL TEXT

2、Broadband and high-performance SnS2/FePS3/graphene van der Waals heterojunction photodetector Shun Shi, Ya Feng, Bailing Li, Hongmei Zhang, Qiuqiu Li, Zhangxun Mo, Xinyun Zhou, Zheyi Lu, Weiqi Dang, Xiaohui Lin, Liqiang Zhang, Zucheng Zhang, Wei Deng, Jia Li, Mianzeng Zhong, Bo Li and Xidong Duan  Appl. Phys. Lett. 120, 081101 (2022) FULL TEXT

3、A Silicon Monoxide Lithium Ion Battery Anode with Ultrahigh Areal Capacity Jiang Zhong1, Tao Wang1, Lei Wang1, Lele Peng2, Shubin Fu3, Meng Zhang1, Jinhui Cao1, Xiang Xu3, Junfei Liang4, Huilong Fei1, Xidong Duan1, Bingan Lu1, Yiliu Wang1, Jian Zhu1 *, Xiangfeng Duan Nano-Micro Letters, 2022, 14(1): 1-15. FULL TEXT

4、External field-strengthened Ostwald nanowelding Moxia Li, Xi Xie, Yaomengli Xu, Jianfang Liu, Yanan Fu, Mei Han, Xucheng Li, Xidong Duan, Changjun Min & Jiawen Hu Nano Research 15, 4525–4535 (2022) FULL TEXT

5、Bottom-up fabrication of three-dimensional nanoporous gold from Au nanoparticles using nanowelding Moxia Li, Yaomengli Xu, Bingwu Liu, Jianfang Liu, Xuguang Sun, Dongmei Deng, Xidong Duan* and Jiawen Hu Science China Materials (2022) FULL TEXT

6、Iodine ion modification enables Ag nanowire film with improved carrier transport properties and stability as high-performance transparent conductor Jianfang Liu, Dongmei Deng, Yongjie Ge, Yaomengli Xu, Moxia Li, Bingwu Liu, Xidong Duan*, Yongchun Fu*, and Jiawen Hu* Nano Research 2022. FULL TEXT

2021年

1、High-order superlattices by rolling up van der Waals heterostructures Bei Zhao1,14, Zhong Wan2,14, Yuan Liu1,3, Junqing Xu4 , Xiangdong Yang1 , Dingyi Shen1 , Zucheng Zhang1 , Chunhao Guo4 , Qi Qian2,5, Jia Li1 , Ruixia Wu1 , Zhaoyang Lin2 , Xingxu Yan6 , Bailing Li1 , Zhengwei Zhang1 , Huifang Ma1 , Bo Li1 , Xiao Chen7 , Yi Qiao8 , Imran Shakir9 , Zeyad Almutairi9,10, Fei Wei7 , Yue Zhang8,11, Xiaoqing Pan6,12, Yu Huang5,13, Yuan Ping4 , Xidong Duan1 & Xiangfeng Duan2,13  Nature volume 591, pages385–390 (2021) FULL TEXT

2、Van der Waals epitaxial growth of air-stable CrSe2 nanosheets with thickness-tunable magnetic order Bo Li1,2,11, Zhong Wan  3,11, Cong Wang  4,11, Peng Chen2,3,11, Bevin Huang  5 , Xing Cheng6, Qi Qian  3 , Jia Li2 , Zhengwei Zhang2 , Guangzhuang Sun7 , Bei Zhao2 , Huifang Ma2 , Ruixia Wu2 , Zhongming Wei  8, Yuan Liu  1 , Lei Liao1 , Yu Ye  6, Yu Huang  9,10, Xiaodong Xu  5 , Xidong Duan  2 , Wei Ji  4  and Xiangfeng Duan  3,10  Nature Materials volume 20, pages818–825 (2021) FULL TEXT

3.Dual carbon electrode based high-energy-density potassium-ion hybrid capacitor.

Jinhui Cao, Hanjiao Xu, Jiang Zhong, Xiuqi Li, Shengyang Li, Yaya Wang, Meng Zhang, Hongli Deng, Yiliu Wang, Chunyu Cui, Mongur Hossain, Yingliang Cheng, Ling Fan, Lei Wang*, Tao Wang*, Jian Zhu*, Bingan Lu. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 8497−8506. FULL TEXT

Hierarchically porous Cu current collector with lithiophilic CuxO interphase towards high-performance lithium metal batteries.

Yaya Wang†, Zexu Zhao†, Wei Zeng, Xingbo Liu, Lei Wang, Jian Zhu*, Bingan Lu. Journal of Energy Chemistry 2021, 58, 292-299. Journal of Energy Chemistry 2021, 58, 292-299. FULL TEXT

5.Hierarchically micro/nanostructured current collectors induced by ultrafast femtosecond laser strategy for high-performance lithium-ion batteries.

Yaya Wang†, Zexu Zhao†, Jiang Zhong, Tao Wang, Lei Wang, Hanjiao Xu, Jinhui Cao and Jian Zhu*. Energy Environmental Materials 2021 FULL TEXT

6.N/S co-doped carbon nanosheet bundles as high-capacity anode for potassium-ion battery

Jinhui Cao, Jiang Zhong, Hanjiao Xu, Shengyang Li, Hongli Deng, Tao Wang, Ling Fan, Lei Wang*, Jian Zhu*, Bingan Lu and Xidong Duan*. Nano Research 2021 FULL TEXT

7.Nb2O5 nanoparticles embedding in graphite hybrid: a high-rate and long-cycle anode for lithium-ion batteries.

Meng Zhang, Yuxuan He, Hanjiao Xu, Junfei Liang, Yaya Wang*, Jian Zhu*. Rare Metals 2021 FULL TEXT

8.Radial pores in nitrogen/oxygen dual-doped carbon nanospheres anode boost high-power and ultra-stable potassium-ion batteries.

Hongli Deng, Lei Wang, Shengyang Li, Meng Zhang, Tao Wang, Jian Zhou, Maoxin Chen, Song Chen, Jinhui Cao, Qiusheng Zhang, Jian Zhu* and Bingan Lu. Advanced Functional Materials 2021, 2107246. FULL TEXT

9.Design of aligned porous carbon films with single-atom Co-N-C sites for high-current-density hydrogen generation.

Rui Liu, Zhichao Gong, Jianbin Liu, Juncai Dong, Jiangwen Liao, Huan Liu, Haikang Huang, Jingjing Liu, Minmin Yan, Kang Huang, Haisheng Gong, Jian Zhu, Chunyu Cui, Gonglan Ye*, Huilong Fei*. Advanced Materials 2021, 2103533 FULL TEXT

10. Intercalation and covalent bonding strategies for constructing a stable cathode for high-energy density and long-cycling potassium-organic batteries.

Shengyang Li, Jinhui Cao, Tao Wang, Lei Wang, Hongli Deng, Qiusheng Zhang, Yingliang Cheng*, Jian Zhu*, Bingan Lu Chemical Engineering Journal 2021, 133215. FULL TEXT

11. Fast-charging nonaqueous potassium ion batteries enabled by rational construction of oxygen-rich porous nanofiber anode.

Shengyang Li, Hongli Deng, Zonglin Chu, Tao Wang, Lei Wang, Qiusheng Zhang, Jinhui Cao*, Yingliang Cheng*, Yangqiang Huang*, Jian Zhu*, Bingan Lu. ACS Applied Materials & Interfaces 2021,13,50005-50016 FULL TEXT

12. Plasma Cleaning and Self-Limited Welding of Silver Nanowire Films for Flexible Transparent Conductors

Jianfang Liu, ‡ Yongjie Ge, ‡ Dumeng Zhang, Mei Han, Moxia Li, Meng Zhang, Xidong Duan*, Zhilin Yang*, and Jiawen Hu* ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 2, 1664–1671 FULL TEXT

13. Can “Hot Spots” Be Stable Enough for Surface-Enhanced Raman Scattering?

Mei Zhu, ∥ Moxia Li, ∥ Mengke Su, Jianfang Liu, Bingwu Liu, Yongjie Ge*, Honglin Liu*, and Jiawen Hu* J. Phys. Chem. C 2021, 125, 24, 13443–13448 FULL TEXT

14. Optimizing the energy levels and crystallinity of 2,2’-bithiophene-3,3’-dicarboximide-based polymer donors for high-performance non-fullerene organic solar cells

Yi Tang a, ‡ Lan Xie b,‡ Dingding Qiu b, Chen Yang b, Yanan Liu b, Yanan Shi b, Ziyun Huang b, Jianqi Zhang b, Jiawen Hu* a, Kun Lu * b and Zhixiang Wei * b J. Mater. Chem. C, 2021,9, 7575-7582 FULL TEXT

15.A High Capacity and Working Voltage Potassium-Based Dual Ion Batteries

Meng Zhang, Jiang Zhong, Weiqing Kong, Lei Wang, Tao Wang, Huilong Fei, Haiyan Luo,Jian Zhu* , Jiawen Hu*, and Bingan Lu Energy Environ. Mater. 2021, 4, 413–420 FULL TEXT

17. Ultimate dielectric scaling of 2D transistors via van der Waals metal integration

Qiu-Qiu Li,1,2 Si Li,3 Dan Wu,4 Zhong-Ke Ding,2 Xuan-Hao Cao,2 Lin Huang,5 Hui Pan,2 Bo Li,2,6,a) Ke-Qiu Chen,2,a) and Xi-Dong Duan1,a) Appl. Phys. Lett. 119, 162402 (2021) FULL TEXT

18. Phase-Selective Synthesis of Ultrathin FeTe Nanoplates by Controllable Fe/Te Atom Ratio in the Growth Atmosphere

Hongmei Zhang, Qiuqiu Li, Mongur Hossain,* Bo Li, Keqiu Chen, Ziwei Huang, Xiangdong Yang, Weiqi Dang, Weining Shu, Di Wang, Bailing Li, Weiting Xu, Zucheng Zhang, Gang Yu,* and Xidong Duan* Small 2021,2101616 FULL TEXT

19. Ultimate dielectric scaling of 2D transistors via van der Waals metal integration Weiqi Dang1 , Bei Zhao1 , Chang Liu3 , Xiangdong Yang1 , Lingan Kong2 , Zheyi Lu2 , Bo Li1,2, Jia Li1 , Hongmei Zhang1 , Wanying Li2 , Shun Shi2 , Ziyue Qin1 , Lei Liao3 , Xidong Duan1 , and Yuan Liu2 Nano Research (2021) FULL TEXT

20.3D holey graphene/polyacrylonitrile sulfur composite architecture for high loading lithium sulfur batteries

Tao Wang‡, Qiusheng Zhang‡, Jiang Zhong, Maoxin Chen, Hongli Deng, Jinhui Cao, Lei Wang, Lele Peng, Jian Zhu*, Bingan Lu. Advanced Energy Materials 11 March 2021, 2100448. FULL TEXT

21. The promises, challenges and pathways to room-temperature sodium-sulfur batteries.

Lei Wang†, Tao Wang†, Lele Peng†, Yiliu Wang, Meng Zhang, Jian Zhou, Maoxin Chen, Jinhui Cao, Huilong Fei, Xidong Duan, Jian Zhu* and Xiangfeng Duan*. National Science Review. March 2021 FULL TEXT

22、Synthesis of Ultrathin 2D Nonlayered α-MnSe Nanosheets, MnSe/WS2 Heterojunction for HighPerformance Photodetectors Zucheng Zhang, Bei Zhao, Dingyi Shen, Quanyang Tao, Bo Li, Ruixia Wu, Bailing Li, Xiangdong Yang, Jia Li, Rong Song, Hongmei Zhang, Ziwei Huang, Zhengwei Zhang, Jingyuan Zhou, Yuan Liu, and Xidong Duan* Small Struct. 2021, 2, 2100028 FULL TEXT

23、Vapor phase growth of two-dimensional PdSe2 nanosheets for high-photoresponsivity near-infrared photodetectors Weiting Xu1,2, Jiayang Jiang3 , Huifang Ma2 , Zhengwei Zhang2 , Jia Li2 , Bei Zhao2 , Ruixia Wu2 , Xiangdong Yang2, Hongmei Zhang2 , Bailing Li2 , Weining Shu1,2, Zucheng Zhang2 , Bo Li1,2 , Yuan Liu1 , Lei Liao3 , and Xidong Duan2 Nano Research volume 13, pages2091–2097 (2020) FULL TEXT

24、Synthesis, characterization, properties and applications of twodimensional magnetic materials Mongur Hossaina, Biao Qinb,c, Bo Lib, Xidong Duana,⁎ Nano Today FULL TEXT

2020年

1.General synthesis of two-dimensional van der Waals heterostructure arrays

Jia Li, Xiangdong Yang, Yang Liu, Bolong Huang, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Bei Zhao, Huifang Ma, Weiqi Dang, Zheng Wei, Kai Wang, Zhaoyang Lin, Xingxu Yan, Mingzi Sun, Bo Li, Xiaoqing Pan, Jun Luo, Guangyu Zhang, Yuan Liu*, Yu Huang, Xidong Duan* & Xiangfeng Duan* Nature, 2020, 579, 368–374 FULL TEXT

2.Covalent sulfur embedding in inherent N,P codoped biological carbon for ultrastable and high rate lithium–sulfur batteries

Jiarui Li, Jian Zhou, Tao Wang, Xu Chen, Yaxuan Zhang, Qiang Wan*, and Jian Zhu* Nanoscale, 2020, 12, 8991 FULL TEXT

3.Bacteria-Derived Biological Carbon Building Robust Li-S Batteries

Tao Wang, Jian Zhu, Zengxi Wei, Hongguan Yang, Zhaolin Ma, Ruifang Ma, Jian Zhou, Yuhua Yang, Lele Peng, Huilong Fei, Bingan Lu*, and Xiangfeng Duan* Nano Lett. 2019, 19, 4384 FULL TEXT

4.Ultra-stable and High-rate Lithium Ion Batteries Based on Metal–organic Framework-derived In2O3 Nanocrystals/Hierarchically Porous Nitrogen-doped Carbon Anode

Hanjiao Xu, Lei Wang, Jiang Zhong, Tao Wang, Jinhui Cao, Yaya Wang, Xiuqi Li, Huilong Fei, Jian Zhu* , and Xidong Duan* Energy Environ. Mater. 2020, 0, 1 FULL TEXT

5.Covalent Selenium Embedded in Hierarchical Carbon Nanofibers for Ultra-High Areal Capacity Li-Se Batteries

Jian Zhou, Maoxin Chen, Tao Wang, Shengyang Li, Qiusheng Zhang, Meng Zhang, Hanjiao Xu, Jialing Liu, Junfei Liang, Jian Zhu*, and Xiangfeng Duan* iScience 2020, 3 23, 100919 FULL TEXT

6.Overcurrent Electrodeposition of Fractal Plasmonic Black Gold with Broad-Band Absorption Properties for Excitation-Immune SERS

Renpeng Yu, Jingyu Wang, Mei Han, Mengyao Zhang, Pei Zeng, Weiqi Dang, Jianfang Liu, Zhilin Yang,* Jiawen Hu,* and Zhongqun Tian ACS Omega 2020, 5, 8293−8298 FULL TEXT

7.Light welding Au nanoparticles assembled at water-air interface for monolayered nanoporous gold films with tunable electrocatalytic activity

Mei Han, Fei Chen, Moxia Li, Renpeng Yu, Yaomengli Xu, Yuxiong Jiang, Cai Liu, Jiawen Hu* Electrochimica Acta 334 (2020) 135626 FULL TEXT

8.Nitrogen-doped carbon nanotubes as an anode for a highly robust potassium-ion hybrid capacitor

Li X, Chen M, Wang L, et al. Nitrogen-doped carbon nanotubes as an anode for a highly robust potassium-ion hybrid capacitor[J]. Nanoscale Horizons, 2020, 5(12): 1586-1595. Electrochimica Acta 334 (2020) 135626 FULL TEXT

9.Mixed polyvinyl pyrrolidone hydrogel-mediated synthesis of high-quality Ag nanowires for high-performance transparent conductors

Li X, Chen M, Wang L, et al. Nitrogen-doped carbon nanotubes as an anode for a highly robust potassium-ion hybrid capacitor[J]. Nanoscale Horizons, 2020, 5(12): 1586-1595. Nanoscale Horizons, 2020, 5(12): 1586-1595. FULL TEXT

10. Ultrafast growth of large single crystals of monolayer WS2 and WSe2

Zhang Z, Chen P, Yang X, et al. Ultrafast growth of large single crystals of monolayer WS2 and WSe2[J]. National Science Review, 2020, 7(4): 737-744. National Science Review, 2020, 7(4): 737-744. FULL TEXT

11. Programmable devices based on reversible solid-state doping of two-dimensional semiconductors with superionic silver iodide

Lee S J, Lin Z, Huang J, et al. Programmable devices based on reversible solid-state doping of two-dimensional semiconductors with superionic silver iodide[J]. Nature Electronics, 2020, 3(10): 630-637. Nature Electronics, 2020, 3(10): 630-637. FULL TEXT

12. Probing photoelectrical transport in lead halide perovskites with van der Waals contacts

Wang Y, Wan Z, Qian Q, et al. Probing photoelectrical transport in lead halide perovskites with van der Waals contacts[J]. Nature Nanotechnology, 2020, 15(9): 768-775. Nature Nanotechnology, 2020, 15(9): 768-775. FULL TEXT

13. Controllable synthesis of NiS and NiS2 nanoplates by chemical vapor deposition

Dai C, Li B, Li J, et al. Controllable synthesis of NiS and NiS 2 nanoplates by chemical vapor deposition[J]. Nano Research, 2020, 13(9): 2506-2511. Nano Research, 2020, 13(9): 2506-2511. FULL TEXT

14. Ultra-stable and High-rate Lithium Ion Batteries Based on Metal-organic Framework-derived In2O3 Nanocrystals/Hierarchically

Xu H, Wang L, Zhong J, et al. Ultra‐stable and High‐rate Lithium Ion Batteries Based on Metal–organic Framework‐derived In2O3 Nanocrystals/Hierarchically Porous Nitrogen‐doped Carbon Anode[J]. Energy & Environmental Materials, 2020, 3(2): 177-185. Energy & Environmental Materials, 2020, 3(2): 177-185. FULL TEXT

15. Atomic-scale engineering of chemical-vapor-deposition-grown 2D transition metal dichalcogenides for electrocatalysis

Wang Q, Lei Y, Wang Y, et al. Atomic-scale engineering of chemical-vapor-deposition-grown 2D transition metal dichalcogenides for electrocatalysis[J]. Energy & Environmental Science, 2020, 13(6): 1593-1616. Energy & Environmental Science, 2020, 13(6): 1593-1616. FULL TEXT

16. Vapor phase growth of two-dimensional PdSe2 nanosheets for high-photoresponsivity near-infrared photodetectors

Xu W, Jiang J, Ma H, et al. Vapor phase growth of two-dimensional PdSe 2 nanosheets for high-photoresponsivity near-infrared photodetectors[J]. Nano Research, 2020, 13: 2091-2097. Nano Research, 2020, 13: 2091-2097. FULL TEXT

17.Efficient strain modulation of 2D materials via polymer encapsulation

Li Z, Lv Y, Ren L, et al. Efficient strain modulation of 2D materials via polymer encapsulation[J]. Nature communications, 2020, 11(1): 1-8. Nature communications, 2020, 11(1): 1-8. FULL TEXT

18.Possible Luttinger liquid behavior of edge transport in monolayer transition metal dichalcogenide crystals

Yang G, Shao Y, Niu J, et al. Nature communications, 2020, 11(1): 1-7. FULL TEXT

19.Bulk Phase-Encoded Gold Nanoparticles: The Fourth-Generation Surface-Enhanced Raman Scattering Tag for Hg2+ Ion Detection

Ying Cui, Yi Tang, Shanji Fan, Yongjie Ge, Mei Han, Jianfang Liu, Moxia Li, and Jiawen Hu* J. Phys. Chem. C 2020, 124, 19267-19272 FULL TEXT

20.Bulk Phase-Encoded Gold Nanoparticles: The Fourth-Generation Surface-Enhanced Raman Scattering Tag for Hg2+ Ion Detection

Mengyao Zhang, Moxia Li, Mei Han, Wei Huang, Wei Hu⁎, Jiawen Hua⁎ Chemical Physics Letters 754, 2020, 137603 FULL TEXT
2019年

1.Villiform carbon fiber paper as current collector for capacitive deionization devices with high areal electrosorption capacity

Weiqing Kong, Gang Wang, Meng Zhang, Xidong Duan*, Jiawen Hu*, Xiangfeng Duan* Desalination 2019, 459, 1–9. FULL TEXT

2.van der Waals Epitaxial Growth of Atomically Thin 2D Metals on Dangling-Bond-Free WSe2 and WS2

Ruixia Wu, Quanyang Tao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Bei Zhao, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806611 FULL TEXT

3.Phase-Tunable Synthesis of Ultrathin Layered Tetragonal CoSe and Nonlayered Hexagonal CoSe Nanoplates

Huifang Ma, Zhong Wan, Jia Li, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Bo Li, Bei Zhao, Qi Qian, Yuan Liu, Qinglin Xia, Guanghua Guo, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2019, 31, 1900901 FULL TEXT

4.Tunable Schottky barrier width and enormously enhanced photoresponsivity in Sb doped SnS2 monolayer

Junchi Liu, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei*, and Xidong Duan* Nano Res. 2019, 12, 463–468. FULL TEXT

5.In Situ Transmission Electron Microscopy for Energy Materials and Devices

Zheng Fan, Liqiang Zhang, Daniel Baumann, Lin Mei, Yuxing Yao, Xidong Duan, Yumeng Shi, Jianyu Huang, Yu Huang*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2019, 31, 1900608 FULL TEXT

6.High-performance asymmetric electrodes photodiode based on Sb/WSe2 heterostructure

Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Junchi Liu, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Yuan Liu, and Xidong Duan Nano Res. 2019, 12, 339–344 FULL TEXT

7.Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixeddimensional p-n heterojunctions

Guangzhuang Sun, Bo Li, Jia Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Peng Chen, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Xuwan Tang, Chen Dai, Ziwei Huang, Yuan Liu*, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Nano Res. 2019, 12, 1139–1145 FULL TEXT

8.Fe1-xS/reduced graphene oxide composite as anode material for aqueous rechargeable Ni/Fe batteries

Xiaojun Liu, Qi Yang, Mengjuan Mi,Weiqing Kong, Yongjie Ge, Jianmin Ma, Jiawen Hu J. Alloys Compd. 2019, 800, 99-106 FULL TEXT

9.Nitrogen-doped hierarchical porous carbon aerogel for high-performance capacitive deionization

Xiaojun Liu, Hui Liu, Mengjuan Mi, Weiqing Kong, Yongjie Ge, Jiawen Hu* Sep. Purif. Technol. 2019, 224, 44-50. FULL TEXT

10.Hierarchical composite of N-doped carbon sphere and holey graphene hydrogel for high-performance capacitive deionization

Mengjuan Mi, Xiaojun Liu, Weiqing Kong, Yongjie Ge, Weiqi Dang, and Jiawen Hu* Desalination 2019, 464, 18-24. FULL TEXT

11.Nickel-iron layered double hydroxides and reduced graphene oxide composite with robust lithium ion adsorption ability for high-capacity energy storage systems

Meng Zhang, Zengxi Wei, Tao Wang, Shoaib Muhammadb, Jian Zhou, Jialing Liu, Jian Zhu*, Jiawen Hu* Electrochim. Acta. 2019, 296, 190-197. FULL TEXT

12.Low temperature nanotailoring of hydrated compound by alcohols: FeF3·3H2O as an example preparation of nanosized FeF3·0.33H2O cathode material for Li-ion batteries

Haochen Zhou, Hongxu Sun, Tao Wang, Yuning Gao, Jing Ding, Zhanglin Xu, Jingjing Tang, Ming Jia, Juan Yang* and Jian Zhu* Inorg. Chem. 2019, 58, 6765−6771 FULL TEXT

13.Hierarchical 3D electrodes for electrochemical energy storage

Hongtao Sun, Jian Zhu, Daniel Baumann, Lele Peng, Yuxi Xu, Imran Shakir, Yu Huang*, and Xiangfeng Duan* Nat. Rev. Mater. 2019, 4, 45–60 FULL TEXT
2018年

14.Two-dimensional plumbum-doped tin diselenide monolayer transistor with high on/off ratio.

Junchi Liu, Mianzeng Zhong, Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Chao Fan, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Yuan Liu*, Bo Li* and Xidong Duan*. Nanotechnology 2018, 29, 474002 FULL TEXT

15.Thickness-Tunable Synthesis of Ultrathin Type-II Dirac Semimetal PtTe2 Single Crystals and Their Thickness-Dependent Electronic Properties

Junchi Liu1, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei, and Xidong Duan* Nano Lett. 2018, 18, 3523-3529. FULL TEXT

16.Synthetic Control of Two-Dimensional NiTe2 Single Crystals with Highly Uniform Thickness Distributions

Bei Zhao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Ruixia Wu, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Yu Huang, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan*. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14217-14223 FULL TEXT

17.Synthesis of Ultrathin Metallic MTe2 (M = V, Nb, Ta) Single-Crystalline Nanoplates

Jia Li, Bei Zhao, Peng Chen, Ruixia Wu, Bo Li, Qinglin Xia, Guanghua Guo, Jun Luo, Ketao Zang, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2018, 30, 1801043 FULL TEXT

18.Solution-processable 2D semiconductors for highperformance large-area electronics

Xueping Wu, Honglai Li, Hongjun Liu, Xiujuan Zhuang, Xiao Wang, Xiaopeng Fan, Xidong Duan, Xiaoli Zhu, Qinglin Zhang, Alfred J. Meixner, Xiangfeng Duan* and Anlian Pan* Nature 2018, 562, 254–258 FULL TEXT

19.Monolayer atomic crystal molecular superlattices

Chen Wang, Qiyuan HHe, Udayabagya halim, Yuanyue Liu, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Hai Xiao, Xidong Duan Ziying Feng, Rui Cheng, Nathan O. Weiss, Guojun Ye, Yun-chiao Huang, Hao Wu, Hung-chieh Cheng, Imran Shakir, Lei Liao*, Xianhui Chen, William a. Goddard III, Yu huang* & Xiangfeng Duan* Nature 2018, 555, 231–236 FULL TEXT

20. Holey Co, N-codoped graphene aerogel with in-plane pores and multiple active sites for efficient oxygen reduction

Weiqing Kong, Kangkang Yao, Xidong Duan, Zhigang Liu*, Jiawen Hu* Electrochimi Acta. 2018, 269, 544–552 FULL TEXT

21.Direct Room Temperature Welding and Chemical Protection of Silver Nanowire Thin Films for High Performance Transparent Conductors

Yongjie Ge, Xidong Duan, Meng Zhang, Lin Mei, Jiawen Hu*, Wei Hu*, and Xiangfeng Duan* J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 193-199 FULL TEXT

22.Chemical Vapor Deposition Growth of Single Crystalline CoTe2 Nanosheets with Tunable Thickness and Electronic Properties

Huifang Ma, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Bo Li, Zhengwei Zhang, Peng Chen, Yuan Liu, Zhong Wan, Qi Qian, Jun Luo, Ketao Zang, Xiangfeng Duan, and Xidong Duan* Chem. Mater. 2018, 30, 8891-8896 FULL TEXT

23. Chemical synthesis of two-dimensional atomic crystals, heterostructures and superlattices

Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan* and Xiangfeng Duan* Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 3129—3151 FULL TEXT

24.Three-dimensional N- and S-codoped graphene hydrogel with in-plane pores for high performance supercapacitor

Weiqing Kong, Jian Zhu, Meng Zhang, Yuanyue Liu*, and Jiawen Hu* Microporous Mater. 2018, 268, 260-267. FULL TEXT

25.Synthesis of ultrathin two-dimensional nanosheets and van der Waals heterostructures from non-layered γ-CuI

Kangkang Yao, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Ruoqi Ai, Huifang Ma, Bei Zhao, Guangzhuang Sun, Ruixia Wu, Xuwan Tang, Bo Li, Jiawen Hu*, Xidong Duan* and Xiangfeng Duan* npj 2D Mater. Appl. 2018, 2, 16. FULL TEXT

26.Study of plasmonics in hybrids made from a quantum emitter and double metallic nanoshell dimer

Jiaohan Guo, Kevin Black, Jiawen Hu, Mahi Singh* J. Phys: Condens. Mat. 2018, 30, 185301. FULL TEXT

27.High performance bimetal sulfides for lithium-sulfur batteries.

Xianlu Lu, Qingfeng Zhan, Jue Wan, Suhua Che, Junmin G, Zhaomeng Liu, Longlu Wang, Hongbo Ding, Decai Gong, Hongguan Yang, Xinzhi Yu, Jian Zhu*, Bingan Lu* Chem. Eng. J. 2018, 358, 955-961 FULL TEXT
2017年

1.Two-dimensional plumbum-doped tin diselenide monolayer transistor with high on/off ratio.

Junchi Liu, Mianzeng Zhong, Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Chao Fan, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Yuan Liu*, Bo Li* and Xidong Duan*. Nanotechnology 2018, 29, 474002 FULL TEXT

2.Thickness-Tunable Synthesis of Ultrathin Type-II Dirac Semimetal PtTe2 Single Crystals and Their Thickness-Dependent Electronic Properties

Junchi Liu1, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei, and Xidong Duan* Nano Lett. 2018, 18, 3523-3529. FULL TEXT

3.Synthetic Control of Two-Dimensional NiTe2 Single Crystals with Highly Uniform Thickness Distributions

Bei Zhao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Ruixia Wu, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Yu Huang, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan*. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14217-14223 FULL TEXT

4.Synthesis of Ultrathin Metallic MTe2 (M = V, Nb, Ta) Single-Crystalline Nanoplates

Jia Li, Bei Zhao, Peng Chen, Ruixia Wu, Bo Li, Qinglin Xia, Guanghua Guo, Jun Luo, Ketao Zang, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2018, 30, 1801043 FULL TEXT

5.Solution-processable 2D semiconductors for highperformance large-area electronics

Xueping Wu, Honglai Li, Hongjun Liu, Xiujuan Zhuang, Xiao Wang, Xiaopeng Fan, Xidong Duan, Xiaoli Zhu, Qinglin Zhang, Alfred J. Meixner, Xiangfeng Duan* and Anlian Pan* Nature 2018, 562, 254–258 FULL TEXT

6.Monolayer atomic crystal molecular superlattices

Chen Wang, Qiyuan HHe, Udayabagya halim, Yuanyue Liu, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Hai Xiao, Xidong Duan Ziying Feng, Rui Cheng, Nathan O. Weiss, Guojun Ye, Yun-chiao Huang, Hao Wu, Hung-chieh Cheng, Imran Shakir, Lei Liao*, Xianhui Chen, William a. Goddard III, Yu huang* & Xiangfeng Duan* Nature 2018, 555, 231–236 FULL TEXT

7. Holey Co, N-codoped graphene aerogel with in-plane pores and multiple active sites for efficient oxygen reduction

Weiqing Kong, Kangkang Yao, Xidong Duan, Zhigang Liu*, Jiawen Hu* Electrochimi Acta. 2018, 269, 544–552 FULL TEXT

8.Direct Room Temperature Welding and Chemical Protection of Silver Nanowire Thin Films for High Performance Transparent Conductors

Yongjie Ge, Xidong Duan, Meng Zhang, Lin Mei, Jiawen Hu*, Wei Hu*, and Xiangfeng Duan* J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 193-199 FULL TEXT

9.Chemical Vapor Deposition Growth of Single Crystalline CoTe2 Nanosheets with Tunable Thickness and Electronic Properties

Huifang Ma, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Bo Li, Zhengwei Zhang, Peng Chen, Yuan Liu, Zhong Wan, Qi Qian, Jun Luo, Ketao Zang, Xiangfeng Duan, and Xidong Duan* Chem. Mater. 2018, 30, 8891-8896 FULL TEXT

10. Chemical synthesis of two-dimensional atomic crystals, heterostructures and superlattices

Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan* and Xiangfeng Duan* Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 3129—3151 FULL TEXT

11.Three-dimensional N- and S-codoped graphene hydrogel with in-plane pores for high performance supercapacitor

Weiqing Kong, Jian Zhu, Meng Zhang, Yuanyue Liu*, and Jiawen Hu* Microporous Mater. 2018, 268, 260-267. FULL TEXT

12.Synthesis of ultrathin two-dimensional nanosheets and van der Waals heterostructures from non-layered γ-CuI

Kangkang Yao, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Ruoqi Ai, Huifang Ma, Bei Zhao, Guangzhuang Sun, Ruixia Wu, Xuwan Tang, Bo Li, Jiawen Hu*, Xidong Duan* and Xiangfeng Duan* npj 2D Mater. Appl. 2018, 2, 16. FULL TEXT

13.Study of plasmonics in hybrids made from a quantum emitter and double metallic nanoshell dimer

Jiaohan Guo, Kevin Black, Jiawen Hu, Mahi Singh* J. Phys: Condens. Mat. 2018, 30, 185301. FULL TEXT

14.High performance bimetal sulfides for lithium-sulfur batteries.

Xianlu Lu, Qingfeng Zhan, Jue Wan, Suhua Che, Junmin G, Zhaomeng Liu, Longlu Wang, Hongbo Ding, Decai Gong, Hongguan Yang, Xinzhi Yu, Jian Zhu*, Bingan Lu* Chem. Eng. J. 2018, 358, 955-961 FULL TEXT
2016年

39.pH-induced Aggregation Growth of Large Au Nanoparticles from Zwitterionic Ligand-Modified Small Au Nanoparticles

Suling Yuan, Xiaoping Heng, Qi Zhang, and Jiawen Hu* Colloids Surf., A, 2016, 506, 6-12. FULL TEXT

40.Holey graphene hydrogel with in-plane pores for high performance capacitive desalination

Weiqing Kong, Xidong Duan, Yongjie Ge, Hongtao Liu, Jiawen Hu,* and XiangfengDuan* Nano Res. 2016, 9, 2458-2466. FULL TEXT

41.Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation from Hybrid ZnO-covered Silver-Bowl Array

Mingming Yang, Shaoxin Shen, Xiangjie Wang, Binbin Yu, Shengli Huang, Die Xu, Jiawen Hu*, and Zhilin Yang,* Pramana. 2016, 28, 21. FULL TEXT

42.Atomic scale control of silicon expansion space as ultra-stable battery anodes

Jian Zhu, Tao Wang, Fengru Fan, Lin Mei, Bingan Lu* ACS Nano 2016, 10, 8243-8251 FULL TEXT

43.A hyperaccumulation pathway to three-dimensional hierarchical porous composites from halophytic plants.

Jian Zhu, Yu Shan, Tao Wang, Zipeng Zhao, Zheng Fan, Zhi Xu, Yu Huang, Bingan Lu*, Xiangfeng Duan*. Nat. Commun. 2016, 7, 13432 FULL TEXT

44.Omnidirectional enhancement of photocatalytic hydrogen evolution over hierarchical “cauline leaf” nanoarchitectures

Longlu Wang, Xidong Duan, Gongming Wang, Chengbin Liu, Shenglian Luo, Shuqu Zhang, Yunxiong Zeng, Yuzi Xu, Yutang Liu, Xiangfeng Duan Appl. Catal. B: Environmental 2016, 186, 88–96 FULL TEXT

45.Functional Three-Dimensional Graphene/Polymer Composites

Meng Wang, Xidong Duan, Yuxi Xu, and Xiangfeng Duan ACS Nano 2016, 10, 7231-7247 FULL TEXT
2015年

46.Two-dimensional transition metal dichalcogenides as atomically thin semiconductors: opportunities and challenges

Xidong Duan, Chen Wang, Anlian Pan, Ruqin Yu* and Xiangfeng Duan* Chem. Soc. Rev. 2015,44, 8859–8876. FULL TEXT

47.Synthesis of WS2xSe2-2x Alloy Nanosheets with Composition-Tunable Electronic Properties

Xidong Duan, Chen Wang, Zheng Fan, Guolin Hao, Liangzhi Kou, Udayabagya Halim, Honglai Li, Xueping Wu, Yicheng Wang, Jianhui Jiang, Anlian Pan, Yu Huang, Ruqin Yu*, and Xiangfeng Duan* Nano Lett. 2016, 16, 264-269. FULL TEXT

48.Plasma-engineered MoS2 thin-film as an efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction

Li Tao, Xidong Duan, Chen Wang,a Xiangfeng Duan and Shuangyin Wang Chem. Commun. 2015, 51, 7470--7473 FULL TEXT

49.Electrospinning preparation of ultra-long aligned nanofibers thin films for high performance fully flexible lithium-ion batteries

Jian Zhu, Libao Chen, Zhi Xu*, Bingan Lu* Nano Energy 2015, 12, 339-346. FULL TEXT

50.Electroless Deposition of Ag Through-Void Arrays for Integrated Extraordinary Optical Transmission-Based Plasmonic Sensing and Surface-Enhanced Raman Scattering

Die Xu, Shu Chen, Huanhuan Li, Zhilin Yang*, and Jiawen Hu* Electroless Chem. Phys. Lett. 2015, 636, 78-83. FULL TEXT

51.Citrate-stabilized large Au nanoparticles: Seed-mediated synthesis and their size-optimized enhanced Raman at Pd overlayers

Jinli Zhou, Ting Zhang, Huanhuan Li, Ying Cui, Jiawen Hu* Chem. Phys. Lett. 2015, 628, 91-95. FULL TEXT

52.Fano interference between higher localized and propagating surface plasmon modes in nanovoid arrays

Shu Chen, Lingyan Meng, Jiawen Hu*, and Zhilin Yang* Plasmonics, 2015, 10, 71-76. FULL TEXT
Email:xidongduan@hnu.edu.cn
地址:湖南大学新化工楼A区309-310/D区304-314
访问量: