English
当前位置:首页 > 学术成果 > 
2019年

1.Villiform carbon fiber paper as current collector for capacitive deionization devices with high areal electrosorption capacity

Weiqing Kong, Gang Wang, Meng Zhang, Xidong Duan*, Jiawen Hu*, Xiangfeng Duan* Desalination 2019, 459, 1–9. FULL TEXT

2.van der Waals Epitaxial Growth of Atomically Thin 2D Metals on Dangling-Bond-Free WSe2 and WS2

Ruixia Wu, Quanyang Tao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Bei Zhao, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806611 FULL TEXT

3.Phase-Tunable Synthesis of Ultrathin Layered Tetragonal CoSe and Nonlayered Hexagonal CoSe Nanoplates

Huifang Ma, Zhong Wan, Jia Li, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Bo Li, Bei Zhao, Qi Qian, Yuan Liu, Qinglin Xia, Guanghua Guo, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2019, 31, 1900901 FULL TEXT

4.Tunable Schottky barrier width and enormously enhanced photoresponsivity in Sb doped SnS2 monolayer

Junchi Liu, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei*, and Xidong Duan* Nano Res. 2019, 12, 463–468. FULL TEXT

5.In Situ Transmission Electron Microscopy for Energy Materials and Devices

Zheng Fan, Liqiang Zhang, Daniel Baumann, Lin Mei, Yuxing Yao, Xidong Duan, Yumeng Shi, Jianyu Huang, Yu Huang*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2019, 31, 1900608 FULL TEXT

6.High-performance asymmetric electrodes photodiode based on Sb/WSe2 heterostructure

Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Junchi Liu, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Yuan Liu, and Xidong Duan Nano Res. 2019, 12, 339–344 FULL TEXT

7.Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixeddimensional p-n heterojunctions

Guangzhuang Sun, Bo Li, Jia Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Peng Chen, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Xuwan Tang, Chen Dai, Ziwei Huang, Yuan Liu*, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Nano Res. 2019, 12, 1139–1145 FULL TEXT

8.Fe1-xS/reduced graphene oxide composite as anode material for aqueous rechargeable Ni/Fe batteries

Xiaojun Liu, Qi Yang, Mengjuan Mi,Weiqing Kong, Yongjie Ge, Jianmin Ma, Jiawen Hu J. Alloys Compd. 2019, 800, 99-106 FULL TEXT

9.Nitrogen-doped hierarchical porous carbon aerogel for high-performance capacitive deionization

Xiaojun Liu, Hui Liu, Mengjuan Mi, Weiqing Kong, Yongjie Ge, Jiawen Hu* Sep. Purif. Technol. 2019, 224, 44-50. FULL TEXT

10.Hierarchical composite of N-doped carbon sphere and holey graphene hydrogel for high-performance capacitive deionization

Mengjuan Mi, Xiaojun Liu, Weiqing Kong, Yongjie Ge, Weiqi Dang, and Jiawen Hu* Desalination 2019, 464, 18-24. FULL TEXT

11.Nickel-iron layered double hydroxides and reduced graphene oxide composite with robust lithium ion adsorption ability for high-capacity energy storage systems

Meng Zhang, Zengxi Wei, Tao Wang, Shoaib Muhammadb, Jian Zhou, Jialing Liu, Jian Zhu*, Jiawen Hu* Electrochim. Acta. 2019, 296, 190-197. FULL TEXT

12.Low temperature nanotailoring of hydrated compound by alcohols: FeF3·3H2O as an example preparation of nanosized FeF3·0.33H2O cathode material for Li-ion batteries

Haochen Zhou, Hongxu Sun, Tao Wang, Yuning Gao, Jing Ding, Zhanglin Xu, Jingjing Tang, Ming Jia, Juan Yang* and Jian Zhu* Inorg. Chem. 2019, 58, 6765−6771 FULL TEXT

13.Hierarchical 3D electrodes for electrochemical energy storage

Hongtao Sun, Jian Zhu, Daniel Baumann, Lele Peng, Yuxi Xu, Imran Shakir, Yu Huang*, and Xiangfeng Duan* Nat. Rev. Mater. 2019, 4, 45–60 FULL TEXT
Email:xidongduan@hnu.edu.cn
地址:湖南大学新化工楼A区309-310/D区304-314
访问量: