English
当前位置:首页 > 学术成果 > 
2016年

28.Synthesis of 2D Layered BiI3 Nanoplates, BiI3/WSe2 van der Waals Heterostructures and Their Electronic, Optoelectronic Properties

Jia Li, Xun Guan, Chen Wang, Hung-Chieh Cheng, Ruoqi Ai, Kangkang Yao,Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan,* and Xiangfeng Duan small 2017, 13, 1701034 FULL TEXT

29.Spatially composition-modulated twodimensional WS2xSe2(1-x) nanosheets

Xueping Wu, Honglai Li, Hongjun Liu, Xiujuan Zhuang, Xiao Wang, Xiaopeng Fan, Xidong Duan, Xiaoli Zhu, Qinglin Zhang, Alfred J. Meixner, Xiangfeng Duan* and Anlian Pan* Nanoscale 2017, 9, 4707–4712 FULL TEXT

30. Self-Optimization of the Active Site of Molybdenum by an Irreversible Phase Transition during Photocatalytic Hydrogen Evolution

Longlu Wang, Xia Liu, Jinming Luo, Xidong Duan, John Crittenden, Chengbin Liu*, Shuqu Zhang, Yong Pei*, Yunxiong Zeng*, and Xiangfeng Duan* Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7610–7614 FULL TEXT

31.Robust epitaxial growth of two-dimensional heterostructures, multiheterostructures, and superlattices

Zhengwei Zhang, Peng Chen, Xidong Duan, Ketao Zang, Jun Luo, Xiangfeng Duan Science 2017,357, 788–792 FULL TEXT

32.Growth of Single-Crystalline Cadmium Iodide Nanoplates, CdI2/MoS2 (WS2, WSe2) van der Waals Heterostructures, and Patterned Arrays

Ruoqi Ai, Xun Guan, Jia Li, Kangkang Yao, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan ACS Nano 2017, 11, 3413-3419 FULL TEXT

33.Chemical vapor deposition growth of single-crystalline cesium lead halide microplatelets and heterostructures for optoelectronic applications

Yiliu Wang, Xun Guan, Dehui Li, Hung-Chieh Cheng, Xidong Duan, Zhaoyang Lin, and Xiangfeng Duan* Nano Res. 2017, 10, 1223–1233 FULL TEXT

34.Carbon-Nanotube-Confned Vertical Heterostructures with Asymmetric Contacts

Jin Zhang, Kenan Zhang, Bingyu Xia, Yang Wei,* Dongqi Li, Ke Zhang, Zhixing Zhang, Yang Wu, Peng Liu, Xidong Duan, Yong Xu, Wenhui Duan, Shoushan Fan, and Kaili Jiang* Adv. Mater. 2017, 29, 1702942 FULL TEXT

35.Strong Fluorescence Enhancement with Silica-Coated Au Nanoshell Dimers

Yunran Zhai, Lingyan Meng, Lijun Xu, Lin Yuan, Zhilin Yang*, Jiawen Hu*, and Xiangfeng Duan* Plasmonics 2017, 12, 263-269. FULL TEXT

36.Light welding nanoparticles: from metal colloids to free-standing conductive metallic nanoparticle film

Fei Chen, Shuzhen Yang, Zhenjun Wu, Wei Hu*, Jiawen Hu*, and Xiangfeng Duan* Sci. China. Mater. 2017, 60, 39-48. FULL TEXT

37.Large-scale production of silicon nanoparticles@graphene embedded in nanotubes as ultra-robust battery anodes

Tao Wang†, Jian Zhu†, Yao Chen, Hongguan Yang, Yong Qin, Fang Li, Qifa Cheng, Xinzhi Yu, Zhi Xu, Bingan Lu* J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 4809-4817 FULL TEXT

38.Bacteria-derived biological carbon building robust Li–S batteries

Tao Wang†, Jian Zhu†, Hongguan Yang*, Zhaolin Ma, Ruifang Ma, Jian Zhou, Yuhua Yang, Lele Peng, Huilong Fei, Bingan Lu*, Xiangfeng Duan* Nano Lett 2017, 19, 4384-4390 FULL TEXT
Email:xidongduan@hnu.edu.cn
地址:湖南大学新化工楼A区309-310/D区304-314
访问量: