English
当前位置:首页 > 学术成果 > 
2017年

1.Two-dimensional plumbum-doped tin diselenide monolayer transistor with high on/off ratio.

Junchi Liu, Mianzeng Zhong, Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Chao Fan, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Yuan Liu*, Bo Li* and Xidong Duan*. Nanotechnology 2018, 29, 474002 FULL TEXT

2.Thickness-Tunable Synthesis of Ultrathin Type-II Dirac Semimetal PtTe2 Single Crystals and Their Thickness-Dependent Electronic Properties

Junchi Liu1, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei, and Xidong Duan* Nano Lett. 2018, 18, 3523-3529. FULL TEXT

3.Synthetic Control of Two-Dimensional NiTe2 Single Crystals with Highly Uniform Thickness Distributions

Bei Zhao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Ruixia Wu, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Yu Huang, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan*. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14217-14223 FULL TEXT

4.Synthesis of Ultrathin Metallic MTe2 (M = V, Nb, Ta) Single-Crystalline Nanoplates

Jia Li, Bei Zhao, Peng Chen, Ruixia Wu, Bo Li, Qinglin Xia, Guanghua Guo, Jun Luo, Ketao Zang, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan*, and Xiangfeng Duan* Adv. Mater. 2018, 30, 1801043 FULL TEXT

5.Solution-processable 2D semiconductors for highperformance large-area electronics

Xueping Wu, Honglai Li, Hongjun Liu, Xiujuan Zhuang, Xiao Wang, Xiaopeng Fan, Xidong Duan, Xiaoli Zhu, Qinglin Zhang, Alfred J. Meixner, Xiangfeng Duan* and Anlian Pan* Nature 2018, 562, 254–258 FULL TEXT

6.Monolayer atomic crystal molecular superlattices

Chen Wang, Qiyuan HHe, Udayabagya halim, Yuanyue Liu, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Hai Xiao, Xidong Duan Ziying Feng, Rui Cheng, Nathan O. Weiss, Guojun Ye, Yun-chiao Huang, Hao Wu, Hung-chieh Cheng, Imran Shakir, Lei Liao*, Xianhui Chen, William a. Goddard III, Yu huang* & Xiangfeng Duan* Nature 2018, 555, 231–236 FULL TEXT

7. Holey Co, N-codoped graphene aerogel with in-plane pores and multiple active sites for efficient oxygen reduction

Weiqing Kong, Kangkang Yao, Xidong Duan, Zhigang Liu*, Jiawen Hu* Electrochimi Acta. 2018, 269, 544–552 FULL TEXT

8.Direct Room Temperature Welding and Chemical Protection of Silver Nanowire Thin Films for High Performance Transparent Conductors

Yongjie Ge, Xidong Duan, Meng Zhang, Lin Mei, Jiawen Hu*, Wei Hu*, and Xiangfeng Duan* J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 193-199 FULL TEXT

9.Chemical Vapor Deposition Growth of Single Crystalline CoTe2 Nanosheets with Tunable Thickness and Electronic Properties

Huifang Ma, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Bo Li, Zhengwei Zhang, Peng Chen, Yuan Liu, Zhong Wan, Qi Qian, Jun Luo, Ketao Zang, Xiangfeng Duan, and Xidong Duan* Chem. Mater. 2018, 30, 8891-8896 FULL TEXT

10. Chemical synthesis of two-dimensional atomic crystals, heterostructures and superlattices

Peng Chen, Zhengwei Zhang, Xidong Duan* and Xiangfeng Duan* Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 3129—3151 FULL TEXT

11.Three-dimensional N- and S-codoped graphene hydrogel with in-plane pores for high performance supercapacitor

Weiqing Kong, Jian Zhu, Meng Zhang, Yuanyue Liu*, and Jiawen Hu* Microporous Mater. 2018, 268, 260-267. FULL TEXT

12.Synthesis of ultrathin two-dimensional nanosheets and van der Waals heterostructures from non-layered γ-CuI

Kangkang Yao, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Ruoqi Ai, Huifang Ma, Bei Zhao, Guangzhuang Sun, Ruixia Wu, Xuwan Tang, Bo Li, Jiawen Hu*, Xidong Duan* and Xiangfeng Duan* npj 2D Mater. Appl. 2018, 2, 16. FULL TEXT

13.Study of plasmonics in hybrids made from a quantum emitter and double metallic nanoshell dimer

Jiaohan Guo, Kevin Black, Jiawen Hu, Mahi Singh* J. Phys: Condens. Mat. 2018, 30, 185301. FULL TEXT

14.High performance bimetal sulfides for lithium-sulfur batteries.

Xianlu Lu, Qingfeng Zhan, Jue Wan, Suhua Che, Junmin G, Zhaomeng Liu, Longlu Wang, Hongbo Ding, Decai Gong, Hongguan Yang, Xinzhi Yu, Jian Zhu*, Bingan Lu* Chem. Eng. J. 2018, 358, 955-961 FULL TEXT
Email:xidongduan@hnu.edu.cn
地址:湖南大学新化工楼A区309-310/D区304-314
访问量: